خانواده و دوستان کیان تاجبخش اتهامات بی اساس چهارمین دادگاه نمایشی را رد میکنند

By , August 25, 2009 8:44 am

خانواده و دوستان کیان تاجبخش جامعه شناس ومحقق ایرانی- امریکایی به شدت اتهامات بی اساسی را که چهارمین دادگاه نمایشی به او وارد کرده رد میکنند. کیان 50 روز است که در زندان انفرادی در محلی نا معلوم و بدون دسترسی به وکیل گرفتار است. دستگیر کنندگان کیان در یک ماه اخیر از طریق وارد کردن فشار او را مجبور به ابراز بیاناتی در دادگاه های نمایشی کردند.

اتهامات مبهوت کننده ای که روز سه شنبه سوم شهریور در چهارمین جلسه دادگاه نمایشی قرانت شد کیان را به بالا ترین مقامات رفرمیست و توطعه بر اندازی مربوط میکند. این اتهامات کاملا بی اساس اند. کیان عضو جریانات رفرمیستی ایران نیست و به هیچ وجه دخالتی در جریانات اعتراضی قبل و بعد از انتخابات اخیر ایران نداشته است. اسوشیتد پرس در نقل گرارش خبر گزاری رسمی ایران اعلام کرد که بعد از قراعت کیفر خواست در چهارمین دادگاه نمایشی و محکوم کردن مدافعین به جاسوسی, تماس با شخسیت های خارجی و اقدامات بر علیه امنیت کشور, کیان تاکید کرد ” از آنجایی که من ارتباطی با مراکز سیاسی داخل و خارج از کشور نداشته ام هیچ نشانه ای مبنی بر دخالت خارجی نمی بینم.”

Panorama theme by Themocracy