بازداشت نادرستِ محقق ایرانی- امریکایی کیان تاجبخش و 100 نفر از فعالان سیاسیِ حرکت دمکراتیکِ کنونی در ایران سزاوار توجه بی درنگ همه ماست.

By , August 6, 2009 6:45 pm

CloseUpSmall.jpgپنجشنبه 6 آگست 2009

بازداشت نادرستِ محقق ایرانی- امریکایی کیان تاجبخش و 100 نفر از فعالان سیاسیِ حرکت دمکراتیکِ کنونی در ایران سزاوار توجه بی درنگ همه ماست.
من از تمام کسانی که در جوامع دمکراتیک زندگی میکنند درخواست میکنم که برعلیه سیستم کنونیِ رژیم ایران که با سرکوب سیاسی و نقض حقوق بشر فعالین را تهدید به سکوت میکند ندای اعتزاض بلند کنند.
بدون آزادی بیان و حق اعتراض دمکراسی واقعی امکان پذیر نیست.

ستینگ

Panorama theme by Themocracy